Stichting Vrienden van het Witte Kerkje


Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Terheijden (hierna de “Stichting”)

De Stichting is 100% gericht op het algemeen nut, zijnde het voortbestaan van het Witte Kerkje in Terheijden. Dit Lodewijkskerkje is een beeldbepalend gebouw in het centrum van Terheijden.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en aan de bestuurders wordt geen beloning of vaste onkostenvergoeding toegekend. Niemand kan over het vermogen van de Stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is en geen der bestuurders heeft een meerderheid in de zeggenschap over het vermogen.

Alle bestuursleden voldoen aan de eisen van integriteit.

Het beleidsplan van de Stichting is: Zorgdragen voor een continue stroom aan inkomsten van vrienden en andere donateurs teneinde structureel bij te kunnen dragen aan het onderhoud van het Witte Kerkje in Terheijden. Daartoe vervaardigt zij (digitale) folders, plaatst advertorials in lokale huis-aan-huis blaadjes en werft actief tijdens bijeenkomsten in het Witte Kerkje en anderszins. Het streven is om een jaarlijkse inkomensstroom van minimaal € 3.500 te genereren.

De Stichting houdt een beperkt eigen vermogen in stand teneinde ook in rampscenario’s over voldoende eigen middelen te beschikken om minimaal een jaar te overleven en zo tijd te hebben om haar strategie bij te stellen.

Voor wat betreft de verhouding beheerkosten en bestedingen streeft de Stichting naar het uiterste minimum. Bankkosten kunnen niet vermeden worden en incidenteel kosten voor werving, maar gemiddeld zal de verhouding minder dan 4% zijn.

Mocht de Stichting worden opgeheven dan zal het gehele overtollige vermogen worden aangewend voor het onderhoud van het Witte Kerkje in Terheijden, al dan niet via een rechtspersoon die daartoe in het leven is geroepen.

De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen zodat er een continu inzicht is in vermogen en resultaat. Jaarlijks wordt een balans en resultatenrekening vervaardigd die op deze website wordt geplaatst.

Wilt u vriend worden vul dan het formulier hieronder in en dan wordt er contact met u opgenomen.

Financiële informatie

De stichting publiceert hier haar jaarlijks financieel verslag t.b.v. haar ANBI status

 

Contact informatie:

Koen Biesiot, secretaris06 – 16970402biesiot2@planet.nl

Rabobank nr.                       NL68RABO0111033373